PZP Allianz asistencne služby cena a zlava

PZP Allianz asistenčné služby, cena a zľava

Územná platnosť a obmedzenia predmetu poistenia

Povinné zmluvné poistenie Allianz je poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území nielen Slovenskej republiky, ale tiež aj na území zahraničných krajín, ktoré sú členmi tzv. Kancelárie zelenej karty.

Ide predovšetkým o tieto kategórie krajín:

  • členské krajiny Európskej Únie, ktoré akceptujú tzv. zelenú kartu automaticky, takže v tomto prípade nie sú žiadne problémy napríklad ani so zdravotným poistením
  • nečlenské krajiny Európskej Únie, ktoré sa nachádzajú v Západnej alebo Severnej Európe, napríklad Švajčiarsko alebo Nórsko, kde tiež nebude problém so škodou
  • ostatné Európske krajiny nachádzajúce sa na juh alebo východ od nás, najmä ide o krajiny na Balkáne, Bielorusko, Turecko alebo Rusko

Pokiaľ ide o škody, ktoré povinné zmluvné poistenie nekryje, sem spadajú škody, ktoré nie sú predmetom poistenia alebo udalosti, ktoré sú výlukami poistenia. Predmetom poistenia nie sú škody na vlastnom vozidle a škody voči manželovi / manželke alebo blízkym osobám.

Poisťovateľ má tiež nárok na náhradu časti alebo celého poistného plnenia, ak:

  • škoda, ktorá vznikla a inak by spadala do krytia, bola spôsobená poistníkom úmyselne alebo pod vplyvom omamnej, psychotropnej alebo návykovej látky
  • vodič viedol motorové vozidlo neoprávnene, najmä v čase zákazu viesť motorové vozidlo, prípadne ak nemal v čase vzniku poistnej udalosti platné vodičské oprávnenie
  • vznikla škoda v príčinnej súvislosti s nedostatočným technickým stavom vozidla a vodič, ktorý motorové vozidlo viedol, o týchto nedostatkoch mal vedomosť
poistenie auta allianz

NEZABUDNITE NOSIŤ DOKUMENTY

NEZABUDNITE, ŽE MEDZI ZÁKLADNÉ POVINNOSTI MOTORISTOV PLATÍ NOSIŤ PRI SEBE DOKUMENTY PREUKAZUJÚCE UZATVORENIE PZP. AK BUDETE CESTOVAŤ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, IDE O BIELU KARTU. V ZAHRANIČÍ, KDE MÁ ÚZEMNÚ PLATNOSŤ, JE TAKÝMTO DOKLADOM ZELENÁ KARTA.

Asistenčné služby

Súčasťou povinného zmluvného poistenia v Allianzi môžu byť aj asistenčné služby. Tie viete využiť pri problémoch na cestách, pri škodovej udalosti alebo pri dopravnej nehode. Nie všetky balíky ponúkané asistenčné služby majú, ale rozhodne sa oplatia priplatiť.

Zahŕňajú totiž naozaj veľmi praktické služby pre motoristov:

  • príchod cestnej služby v prípade nepojazdnosti vozidla po poruche alebo nehode, opravu vozidla na mieste, prípadne jeho vyprostenie, manipuláciu a odtiahnutie
  • ak je vozidlo nepojazdné, tak aj jeho uschovanie, čo zabráni vzniku ďalších škôd ako je napríklad vandalizmus, rozšírenie poškodenia alebo odcudzenie vozidla
  • ubytovanie po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla, rovnako tak organizáciu náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení poisteného vozidla
  • návrat do miesta bydliska po nehode, odcudzení či poruche, pričom všetky tieto služby možno využiť aj opakovane pre rôzne škody v rámci jedného poistného obdobia

Cena, zľavy a bonusy

Súčasťou poistného trhu v oblasti povinného zmluvného poistenia vozidiel sú aj rôzne finančné zvýhodnenia. Všeobecný cenník nemusí zohľadniť všetky individuálne parametre, najmä nie rôzne zľavy, ktoré ponúka poisťovňa na základe konkrétnych podmienok.

Pokiaľ ide o možné zľavy, bonusy či akcie z ceny, Allianz pri PZP uplatňuje tieto:

Bonus za bezškodový priebeh: Najčastejšie poskytovaným cenovým zvýhodnením je bonus za bezškodový priebeh. Takýmto priebehom sa myslí obdobie, kedy si poistník neuplatnil náhradu škody voči poisťovni. Poisťovňa Allianz zohľadňuje obdobie bezškodového priebehu za posledných 24 mesiacov od dátumu vzniku či opakovaného predĺženia poistnej zmluvy.

Zľava pri spoluúčasti: Druhou kategóriou zliav, ktoré Allianz k svojmu PZP motoristom  poskytuje, je zľava pri spoluúčasti k poisteniu. Táto zľava je vo výške 7 % a môžete ju získať k balíčkom Basic a Optimal v prípade, ak sa rozhodnete pre poistenie so spoluúčasťou 100 €. Voľba je len na vás, podľa toho, aké riziko vzniku poistnej udalosti očakávate.

Ďalšie zľavy a akcie: Medzi ďalšie zľavy patria už tradične obchodné zľavy, ktoré sú poskytované špeciálne pre niektoré kategórie vozidiel, prípadne na základe uzatvorenia poistnej zmluvy online cez internet. Takýmto spôsobom môžete ušetriť až do 20 %  v prípade poistenia osobného motorového vozidla a získať tak výhodné povinné zmluvné poistenie.

PLATENIE POISTENIA NA MIERU

POISTNÉ V POISŤOVNI ALLIANZ MÔŽETE PLATIŤ VIACERÝMI SPÔSOBMI PODĽA TOHO, AKO TO AKTUÁLNE VYHOVUJE NAJLEPŠIE VAŠEJ SITUÁCII. POISTNÉ MÔŽETE ZAPLATIŤ JEDNORAZOVO NA CELÝ ROK, ALE AJ V POLROČNÝCH A ŠTVRŤROČNÝCH SPLÁTKACH. NEZABUDNITE ALE NA VČASNÚ ÚHRADU POISTENIA.